ДОМАКИН

„Римакем“ ЕООД е основано през март 2004 година, като дъщерно на „Агрополихим“ АД. В него работят около 200 висококвалифицирани работници, инженерно-технически и административен персонал, обособени в три направления – „Механоремонт“, „Електроремонт“ и „Автоматизация на производството“. Създаването на компанията е в отговор на потребността от качествено сервизно обслужване и поддръжка на съоръженията, инсталациите и машините в „Агрополихим“ АД.
Римакем ЕООД предлага сигурност, добра работна среда, възможности за обучение и кариерно развитие и отлична социална политика.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция „Домакин“ в технологично направление „Механоработилница“

Домакин

Резюме на длъжността:

 • Организира входящата и изходящата кореспонденция на направлението като събира молби на работещите, доклади и други и ги депозира в Деловодството на дружеството;
 • Приема, съхранява и раздава инструменти, материали, работно облекло и лични предпазни средства и завежда лични картони на служителите в направлението;
 • Изготвя резервации за складовите наличности в САП системата;
 • Поддържа реда и се грижи за обезопасяването на складовата наличност в съответствие с правилата за Противопожарна охрана.
 • Отчита движението на стоково-материалните ценности по номенклатура и обем;
 • Оформя документи по ведомост за брак на малоценни и малотрайни материали и основни средства, амортизирани физически и морално;

Успешният кандидат притежава:

 • Завършено средно образование;
 • Компютърна грамотност – изисква се владеене на MS Office (MS Word, MS Excel).
 • Опит на същата или подобна позиция – предимство;
 • Добри организационни и комуникативни умения;
 • Желание и мотивация за работа.

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 16.02.2024 г., следните документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание

Месторабота: гр. Девня

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Домакин
   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 16.02.2024 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".