ЕКОЛОГ

Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Kомпанията обявява конкурса за свободна позиция

ЕКОЛОГ

Резюме на длъжността:

 • Осигурява съответствието на екологичните аспекти в дейността на компанията с приложимите нормативни изисквания и стандарти и произтичащите от тях ангажименти и цели;
 • Организира и провежда постоянен и пълен мониторинг и контрол по всички въпроси, свързани с опазване на околната среда (ООС);
 • Участва в разработването, внедряването и прилагането на фирмени политики, цели, процедури и инструкции в областта на ООС;
 • Участва в организирането и изпълнението на дейности, свързани със спазване условията на издадените на Дружеството разрешителни документи в областта на ООС;
 • Отговаря за изготвянето на необходимата информация за периодично отчитане и докладване състоянието на околната среда съгласно нормативните и вътрешнофирмени изисквания и своевременното й представяне на съответните компетентни органи;
 • Участва в процесите на планиране, проектиране и реализация на инвестиционната програма на Дружеството, като отговаря за провеждането на необходимите административни процедури по реда на екологичното законодателство
 • Отговаря за издаването/изменението/актуализацията на разрешителни документи, регламентиращи дейността на компанията в областта на ООС
 • Участва в обучението за повишаване екологичната култура на служителите на компанията.

Успешният кандидат притежава:

 • Висше образование, степен бакалавър или магистър, професионална квалификация Еколог, Инженер-еколог или Инженер-химик;
 • Предишен опит на подобна позиция – минимум 5 години. Опит в индустриална компания – предимство;
 • Отлично познаване на нормативната уредба в областта на ООС на европейско и национално ниво, умения за работа със законови разпоредби и нормативни актове;
 • Добра компютърна грамотност – MS Office;
 • Владеене на английски език (писмено и говоримо) – предимство;
 • Отлични комуникативни и аналитични умения, способност за работа в екип, толерантност и диалогичност, умения за справяне в конфликтни ситуации.

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 05.07.2024 г., следните документи:

 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование и допълнителни квалификации;

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция:

ЕКОЛОГ

   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 05.07.2024 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".