“Агрополихим” АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят повече от 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция „Експерт възнаграждения на персонала” в отдел „Човешки ресурси“.
Месторабота: гр. Девня

Резюме на длъжността:
• Начисляване и отчитане на трудовите възнаграждения на персонала;
• Водене на ежемесечни присъствени форми и индивидуални графици за работа на персонала;
• Изготвяне на ведомости за изплащане на трудови възнаграждения;
• Стриктно познаване и прилагане на нормативната уредба по социално и здравно осигуряване и данъчно облагане;
• Начисляване и отчитане на извънреден труд и всички видове награди и парични стимули на персонала;
• Изготвяне на служебни бележки, документи и справки за възнагражденията.

Изисквания към кандидатите:
• Висше икономическо образование;
• Професионален опит в областта – минимум 2 години;
• Много добро познаване на действащото трудово и осигурително законодателство;
• Отлични компютърни умения – MS Office /MS Word, MS Excel, MS Power Point/, в това число отлична работа с функциите на MS Excel за обработка и анализ на данни;
• Умение за работа със специализиран ТРЗ софтуер – предишен опит с “Хермес” се счита за предимство;
• Умения за работа в динамична среда;
• Мотивирана личност с желание за работа в екип и стремеж към постоянно усъвършенстване;
• Проява на инициативност и самостоятелност.

Компанията предлага:
• Конкурентно възнаграждение и пакет от допълнителни социални придобивки;
• Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.
• Възможности за професионално развитие и реализация в една от големите компании в България;

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 20 ноември 2019 г., следните документи:
• Професионална автобиография;
• Копие от дипломи за завършено образование и сертификати за допълнителни квалификации;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Експерт възнаграждения на персонала
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 20.11.2019 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

    Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".