МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР, който да се присъедини към младия технически екип в отдел „Инвестиции и бизнес развитие“

 

Резюме на длъжността:

 • Подпомага дейността на ръководителите проекти по всички части, касаещи механични дейности и оборудване по инвестиционните проекти;
 • Дава експертна оценка по част механо по време на фазата на проектиране на инвестиционните проекти, запознава се в детайли с проектната документация, проверява пълнотата на предоставената от проектантите документация и пригодността и за изпълнение на СМР спрямо нея;
 • При необходимост дава инженерни решения и указания за начина и технологията на изпълнение на строително-монтажните дейности;
 • Проверява количествени сметки, изометрични чертежи и друга техническа документация;
 • Следи за качеството на изпълнение на СМР по част механо и съответствието им с одобрената проектна документация по инвестиционните проекти;
 • Контролира количествата при изпълнение на СМР по част механо при отчитане на изпълнената работа от страна на изпълнителя.

Успешният кандидат притежава:

 • Завършено образование – висше техническо образование, специалност „Машинен инженер“, степен бакалавър или магистър;
 • Трудов стаж на посочената или подобна позиция – минимум 2 години;
 • Компютърна грамотност – отлично владеене на MS Office, Autocad;
 • Владеене на чужд език – английски език, ниво B2.

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 15.09.2023 г., следните документи:

 • Професионална автобиография и снимка;
 • Копие от дипломи за завършено образование и допълнителни квалификации;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция:

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 15.09.2023 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".