“Агрополихим” АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят повече от 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция отговорник подвижен ЖП състав и железопътна инфраструктура.

Месторабота: гр. Девня

Резюме на длъжността:
• Планира, организира и контролира дейностите по поддръжка и ремонт на железния път, стрелките и съоръженията в техническо отношение;
• Прави периодични проверки на пътя и всички процеси по текущо поддържане, преустройство или възстановяване на железния път;
• Отговаря за поддръжката на железния път и стрелките в план и профил съгласно Наредба № 58;
• Отговаря за поддръжката на съоръженията в ефективно и безопасно експлоатационно състояние;
• Координира и следи изпълнението на сключени договори;
• Измерва/организира замервания на железния път и съоръженията по него;
• Предприема незабавни мерки за отстраняване на възникнали повреди и неизправности по съоръженията на железния път, нарушаващи нормалната работа и безопасността на пътя и устройствата;
• Води техническа отчетност за резултатите от проверките и замерванията по „план и профил“ на железния път;
• Организира и участва в периодични прегледи, съвместно с представители на НКЖИ на железния път и съоръженията в поверения му участък;
• Контролира, отговаря и изисква спазването на правилата за безопасност, съгласно националното законодателство и вътрешнофирмените норми и правила;
• Следи изправността на вагоните, които се товарят/разтоварват на територията на завода – спирачки, врати, клапи;
• При констатиране на повреди на вагоните, собственост на компанията, отговаря за осигуряването на ремонт;
• Приема работата на външните изпълнители;
• Отговаря за поддържане на регистрацията на вагоните и локомотивите, собственост на фирмата;
• При констатиране на повреди на вагони, собственост на други компании, уведомява своевременно изпращача на вагоните;
• Следи за наличието на валидни застраховки на вагоните и локомотивите, собственост на фирмата;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с правомощията и квалификацията му;
• Познава основните нормативни документи.

Изисквания към кандидатите:
• Завършено висше образование – специалност “Железопътна техника”;
• Минимум 5 години опит на подобна позиция;
• Мотивирана и отговорна личност;
• Умения за вземане на самостоятелни решения.

Компанията предлага:
• Възможност да се присъедините към екипа на една от най-големите компании в България;
• Атрактивно заплащане;
• Допълнителни социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, безплатен транспорт.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 20 септември 2019 г., следните документи:
• Професионална автобиография и снимка;
• Копие от дипломи за завършено образование и сертификати за допълнителни квалификации;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: отговорник подвижен ЖП състав и железопътна инфраструктура
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 20.09.2019 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

    Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".