СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ

Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

 

Компанията обявява конкурса за свободна позиция

СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ в отдел Доставки

Резюме на длъжността:

 

 • Извършва проучвания на пазара на оборудване, стоки и услуги, необходими за дружеството;
 • Поддържа контакти с одобрените доставчици, проучва потенциални доставчици, актуализира Регистъра на одобрените доставчици въз основа на начални и годишни оценки;
 • Обработва заявки за доставка, подготвя и изпраща запитвания за оферта към одобрени доставчици или определени съвместно с технически компетентни лица;
 • Изисква технически анализ на получените оферти от технически компетентни лица, изготвя цялостна оценка и предложение за изпълнител по конкретната сделка
 • Организира преговори с участието на специалисти в областта на предмета на договаряне;
 • Договаря цени, срокове на доставка и търговските условия в рамките на своите правомощия, които съгласува с Ръководител отдел;
 • Изготвя поръчки, договори и поръчки по договори според общите условия за доставка и съгласно вътрешните правила на дружеството;
 • Проследява спазването на сроковете за изпълнение на възложените доставки на стоки и услуги, подава информация на заявителя и всички други заинтересовани лица.
 • В случаите на неспазване на сроковете на доставка или несъответствия по качеството, прилага предвидените в договора санкции, неустойки и др.
 • Обработва документи по рекламации и спорни въпроси, съгласно вътрешните правила на дружеството;
 • Информира Ръководител отдел за проблеми и актуално състояние на доставките;
 • Инициира и участва в извършването на оценки на изпълнението на договори въз основа на предварително определени ключови индикатори;
 • Отговорен за запазването на фирмената тайна при контактите си с външни фирми и лица.

Успешният кандидат притежава:

 • Завършено висше икономическо или техническо образование;
 • Трудов стаж – минимум 2 години;
 • Чужд език- писмено и говоримо владеене на английски с минимално ниво В2;
 • Владеенето на други чужди езици е предимство;
 • Компютърни умения – отлични познания по MS Office;
 • Работа със SAP ERP– предимство;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Добра комуникативност и умения за работа в екип;
 • Умения за водене на преговори.

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Много добра техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 12.05.2023 г., следните документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Документи за придобити допълнителни квалификации.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция:

СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ

   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 12.05.2023 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".