“Агрополихим” АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с 45-годишни традиции, в което работят повече от 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.
Компанията обявява конкурс за свободни позиции “Специалист митническо и търговско обслужване“

Основни задължения и отговорности:

 • Изпълнява и контролира дейността по логистично и административно обслужване на транзакциите на „Търговски отдел“ и отдел „Доставки“, тясно вързани с внос и/или експорт на територията на страната, съобразно приложимите закони, режими и подзаконови нормативни актове;
 • Получава и анализира информацията за стоките и товарите, подлежащи на митнически операции;
 • Осигурява компетентна консултация на колегите от свързаните отдели в компанията, като предлага оптимални решения по отношение на митническите режими, свързаните с тях документи и допълнителните действия свързани с въвеждането на стока/услуга на територията на страната и/или ЕС;
 • Подготвя, съобразно нормативните изисквания, всички необходими документи и информация и ги представя в срок пред митническите учреждения;
 • Проследява изпълнение на логистични операции с контейнеризирани/насипни/опаковани товари в определените места за митническа обработка;
 • Съгласува с клиента/доставчика последващото оформяне на стоките и координира с другите отдели в компанията изпълнението на договорените стъпки и условия;
 • Поддържа актуална информация за клиенти и сделки в информационните системи на дружеството.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование, квалификационна степен „магистър“ е предимство;
 • Отлични компютърни умения –MS Office;
 • Работа със SAP – предимство;
 • Владеене на чужди езици: английски език – отлично владеене писмено и говоримо, владеенето на румънски език се счита за предимство;
 • Опит на същата или сходна позиция – три години;
 • Свидетелство за управление на МПС – кат. В;
 • Мотивация за кариерно и личностно развитие, добра комуникативност, съобразителност и умения за работа в екип.

Компанията предлага:
• Постоянен трудов договор, конкурентно възнаграждение, допълнително заплащане на извънреден труд и социални придобивки;
• Отлична техническа обезпеченост на работното място;
• Възможност за работа в ясна структура на отговорностите в една от най-големите български компании;
• Въвеждащо обучение.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете следните документи:
• Автобиография и снимка;
• Копие от дипломи за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Специалист МТО
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване:

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
 • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
 • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

 • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
 • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
 • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
 • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

  Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".