Общи сведения

Карбамид+ е еднокомпонентен азотен тор с високо съдържание на азот – 46%, третиран с 0,144% активно вещество инхибитор на уреаза. Добавянето на съединения, които инхибират (потискат) синтеза на ензима уреаза от уреа бактериите, срещани в почвите, превръщат карбамида в амоняк, въглероден диоксид и вода. Прилагането му засилва жизнеността на културите и стимулира укрепването и развитието на кореновата система.

Инхибиторът на уреаза:

 • Намалява загубите на азот;
 • Забавя превръщането на уреята в амоний;
 • Осигурява повече време на молекулата на уреята да се абсорбира от почвата посредством валежите;
 • Води до по-ниска концентрация на NH4+ и NH3 близо до семената.

При взаимодействието на урея без инхибитор с почвата, настъпват процеси на ензимно разграждане под действието на ензим уреаза (6,4 – 6,9 pH), отделен от почвените бактерии. Тези процеси водят до повишаване на pH на почвата и загуби на NH3. В този случай процесът на хидролиза е ускорен, което води до изпаряване на NH3/NH4+

Количествата азот, загубени като NH3, варират в зависимост от почвата и условията на околната среда: те са по-високи, когато уреята се прилага повърхностно при леки почви, високи температури и влага.

Забавяйки скоростта на хидролиза на карбамида, в почвата, инхибиторите на уреазата намаляват газообразните загуби на азот и концентрацията на амониеви йони в почвения разтвор. С това се намалява опасността от неблагоприятни последици по прорастващите кълнове при по-високи дози карбамид, приложен предсеитбено.

Уреазните инхибитори забавят процеса на урея хидролиза и дават възможност на растенията да абсорбират азота за по-дълъг период от време. Чрез инхибирания карбамид се повишава ефективността на азота и се спомага за опазване на околната среда.

Значението, което има за екологията този продукт се изразява в следното:

 • Осигурява равномерно снабдяване на растенията с азот.
 • Намалява риска от загуби на азот и повишава бионаличността.
 • Растенията, третирани с урея с инхибитор на уреазата, показват по-високо съдържание на хлорофил и скорост на транспирация.
 • Понижава разходите при торене, като намалява броя на внасяне на азотни торове.

Предимства

 • Карбамид+ е специално разработен с цел да намали изпарението на амоняк и да гарантира повече азот за хранене на растенията. Едновременно с това, той позволява по-голяма гъвкавост за избор на време за торене. Служи като източник на хранителни вещества и стимулира растежа и устойчивостта на растенията, като подобрява общото състояние на почвата.
 • Карбамид+ осигурява необходимото количество азот и при намалена норма на торене, пести време и труд. Освен това позволява да се удължи срока на внасяне на Уреа, дава по-голяма свобода за работа при по-високи температури (20-25°С) и гъвкавост в работата на земеделските производители.
 • Технологията за защита на азота позволява максимална гъвкавост при избор на време за торене, а отпечатъкът върху природата е по-малък, поради намаленото изпарение на амоняк.

Молекулите на инхибитора са биоразградими, за да оказват влияние само в периода на употреба, но това ги прави и с ограничена трайност. Затова е важно да се работи с производители, които могат да доставят продукта третиран близко до датата на употребата му.

Опаковка

 • Големи торби - 1100 кг

Митнически тарифен номер

3102101000

Техническа характеристика

Показатели Стандарти и норми
1. Общо съдържание на азот 46.0%  мин.
2. Съдържание на амиден азот 46.0%  мин.
2. Биурет (C2H5N3O2) 1.2% макс.
3. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ИНХИБИТОР НА УРЕАЗА, от масата на общия Азот 0,144%
4. Гранули  от 2 до 5 мм 90.0% мин.

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг)
1 5 2.3
2 10 4.6
3 15 6.9
4 20 9.2
5 25 11.5
6 30 13.8
7 35 16.1

Указания за употреба: ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И КОНСУМАТОРСКА  УПОТРЕБА!

Култура Период на приложение Доза на приложение Техника за приложение
Житни култури През зимния покой януари - февруари от 10 до 25 кг/дка Прилага се с торачка, площно
Слънчоглед Пролет - преди сеитба от 15 до 20 кг/дка Прилага се с торачка - площно преди последната обработка или с торовнасяне по време на сеитба
Трайни насаждения През вегетацията или малко преди начало на такава от 10 до 15 кг/дка Прилага се с торачка за трайни насаждения или с поливна система
Зеленчукови култури Преди сеитба или преди разсаждане на разсада от  20 до 30 кг/дка Прилага се площно преди последната обработка
Тревни площи Преди начало на пролетен растеж и след всеки откос от 10 до 20 г/м2 Прилага се площно с подходяща техника налага се поливка след приложение.

"Настоящите норми на прилагане на продукта са препоръчителни. Препоръчваме на земеделските стопани да потърсят съвет от консултант, за да адаптират препоръчителните норми към своите конкретни условия и да избягват прекомерно наторяване"

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство.
Среда на съхранение: : суха, добре вентилирана зона, защитено от директна слънчева светлина
Условия на съхранение: без големи температурни колебания, до 300С
Подреждане на купове: Максималният размер на фигурите да е в съответствие с националните изисквания. Да се осигури разстояние между фигурите за бърз достъп. Не складирайте с несъвместими продукти
Несъвместими материали: Силни окислители, киселини, основи, нитрати, нитрити, натриев или калциев хипохлорит. Смесването на твърд карбамид с твърд амониев нитрат води до образуване на суспензия. Карбамидът реагира с натриев или калциев хипохлорит, при което се получава експлозивен азотен трихлорид.