Liquid product

Общи сведения

Азотна киселина 56–62%

При промишлена употреба се използва като междинен продукт, при формулиране на смеси, дистрибуция, почистващ продукт, при обработка повърхността на метали/пластмаси, като процесни спомагателни вещества (реактивен агент при синтез), при обработка на повърхности, регенериране на йонно-обменни смоли, като лабораторно вещество.

При професионална употреба се прилага за дистрибуция, разреждане или суспенсия на торове, почистващ продукт, обработка на метални повърхности, рН-регулатор, в лабораторни химикали, като повърхностен реактив за разяждане на бетон.

Разпространени технически функции: Междинен продукт, регулатор на рН, почистващ продукт.

Техническа характеристика

Параметър Единица Стандарт Норма Резултат
Външен вид БДС 1357 Прозрачна жълтеникава течност
Концентрация % масови БДС 1357 н.а. 55 – 57 (65)
Плътност, 20°С kg/m3 н.а. 1339 – 1345
Остатък след накаляване % БДС 1357 <0,04 -
Утайки БДС 1357 не се допускат -

Митнически тарифен номер

2808000000