Отговорност и грижа за хората и околната среда

Опазване на околната среда

Ние вярваме, че грижата за околната среда е отговорност на всеки. Като социално отговорна компания, се ангажираме постоянно да подобряваме екологичните си показателите.

Инвестираме в модернизация на технологиите, подмяна на оборудването, управление на ресурсите и намаляване на емисиите. Във всеки аспект от дейността си прилагаме най-добрите налични практики.

Провеждаме последователна и неотклонна политика за опазване на околната среда. Приемаме проблемите като предизвикателство и управляваме рисковите фактори с отдаденост и отговорно отношение.

Ангажираме всички наши служители, партньори и клиенти с целите за опазване на околната среда. Работим за изграждането на екологична култура и чувство на лична отговорност и съпричастност към проблемите на околната среда.

Участваме в световната иницатива Responsible care

Уведомление за производство на водоразтворими торове и подмяна на резервоар за фосфорна киселина
Уведомление за изграждане на клетки 5 и 6 на депото за фосфогипс
Обява за обществени консултации за обхват на ОВОС

Пожарна безопасност

ПОЖАРНА: Информация за предотвратяване на горски пожари и действия при пожар.

ГД „Пожарна Безопасност“ към МВР: Информация за действия при различни природни бедствия и актуална информация за оперативната обстановка в страната.