„Агрополихим“ АД в полза на земеделските производители

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Реализацията на продуктите на вътрешния и външния пазар се осъществява от търговския представител и дъщерно дружество на Агрополихим АД – Афер България ЕООД.

От 2014г. компанията разполага със специализиран отдел „Агрохимия и почвознание“, който предлага агрономически услуги, в помощ на иновативния и прецизен земеделец. Агрономическият отдел работи в посока подобряване комуникацията между компанията и потребителите на минерални торове. Това се осъществява благодарение на постоянна кореспонденция със земеделци от различни региони на страната, интересуващи се от приложението на  торовете от продуктовата гама на предприятието , както  и тяхното прилагане с цел  правилно и навременно  хранене на растенията.

Агрономически  услуги, предлагани от „Агрополихим“ АД:

 • Разработване на програми за балансирано торене с течни и сухи продукти

Екипът на отдела  изготвя торови програми, съобразно  почвения тип, вид на културата и изискванията й в определените фази от развитието. Желателно е наличието на почвени анализи, благодарение на които по-лесно се определя необходимостта на растенията от съответните торове. Ако фермерите не разполагат почвени анализи, те могат да получат съдействие за направата на такива.

 • Консултации и изграждане на модел за прецизно торене, съобразен с необходимостта на всяка култура
 • Разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделските култури и трайни насаждения
 • Коректно отбиране на почвени проби, изготвяне на почвени анализи
 • Разчитане на резултати от почвени анализи и изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики
 • Полска инспекция на семепроизводни посеви и цялостна консултация по заготовката и производствения процес

Информирането на фермерите става благодарение на рекламата, която е неразривна част от дейностите на отдела.  Тя е едно от  основните направления, което служи за осведомяване на земеделските стопани. Нужната информация те получават от различни източници като:

 • печатни издания (2 вестника, 4 списания)
 • телевизия
 • интернет сайт
 • фейсбук страница
 • участия в семинари, форуми и други мероприятия, свързани със земеделието
 • провеждане на съвместни демонстрационни опитни полета с дистрибутори на земеделска техника, семинарски фирми
 • сътрудничесство с университети и др.

Стремежът ни е да бъдем максимално полезни на зърнопроизводителите, чиито цели са:

 • подобряване на почвеното плодородие
 • повишаване качеството на продуцията
 • увеличаване на добивите
 • намаляване себестойността на получената продукция
 • увеличаване на приходите.

Отдел „Агрохимия и почвознание“
при „Агрополихим“ АД