Настоящото уведомление е изготвено на основание изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни (чл.13, чл. 14)

Администратори на личните данни

„Агрополихим“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.


„Афер България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 123512950 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.


„Римакем“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 103847457 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.


„Зърнен терминал Варна Запад“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 203609503 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Можете да се свържете с нас на посочения адрес на управление или като попълните електронната форма за контакт на нашата интернет страница: https://agropolychim.bg/kontakti/obratna-vrazka/


Въпроси, свързани с обработване на личните Ви данни и упражняване на правата във връзка с обработването на личните Ви данни, може да отправяте на адрес: data.protection@agropolychim.bg


Категории лични данни на физически лица, служители на бизнес партньори, по повод осъществяване на договорни и преддоговорни взаимоотношения с дружествата от групата на Агрополихим


В зависимост от конкретните цели и основания, дружествата от групата на Агрополихим обработват следните категории лични данни, самостоятелно или в комбинация, на физически лица – служители, представители, контрагенти, лица за контакт, пълномощници, лица, които по силата на служебните си задължения извършват действия от името на контрагента, участват в създаването и в обмена на кореспонденция и документация по възлагане, приемане, отчитане и други действия от името на контрагента:

– Две или три имена;
– Позиция в съответната организация, ЮЛ;
– Служебен телефонен номер и имейл;
– ЕГН;
– Номер на ЛК/паспорт;
– Рег. номер на МПС;
– Видеозаписи на лицата, заснети при посещение на обекти на дружеството;
– Данни, удостоверяващи обвързаността на командирования работник/служител на територията на дружеството с работодателя, който го командирова (трудово правоотношение между командирования служител на контрагент и работодателя, който го командирова на територията на дружеството); данни за изплатени трудови възнаграждения през последната година преди командироването или, ако трудовият договор е от по-кратко време, за целия му период.


Цели за обработване на личните Ви данни

– Информация за служебната идентичност на лицата се използва за осъществяване на комуникация между страните, свързана с иницииране, изпълнение или прекратяване на договор или в контекста на преддоговорни отношения: управление на договор, поддържане и прекратяване на бизнес отношения; кореспонденция, касаеща вида и съдържанието на договорното отношение – разглеждане на оферти, преговори между страните, съгласуване на условията по договора и др., както и за извършване на оперативни дейности по изпълнение на договора: извършване на банкови преводи, възлагане, приемане, отчитане.


– За предоставяне на достъп до административни, производствени и технологични помещения във връзка с изпълнение предмета на договора, се извършва проверка на лична карта с цел установяване самоличността на физическите лица – служители на контрагент във връзка с изпълняваната представителна власт и правомощия и получаване на персонален пропуск за преминаване през разрешените точки за достъп.

– При предоставяне на достъп служителите на контрагент преминават начален инструктаж по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Инструктираните лица се регистрират в книга за инструктаж по безопасност и здраве.


-Данни относно трудовото правоотношение на служители/работници на контрагент се обработват във връзка с прилагане изискванията на действащото законодателство в случаите на приемане на командировани на територията на дружеството работници/служители в рамките на предоставянето на услуги.


Основания за обработване на личните Ви данни


– Спазване на задължения в Закона за счетоводството, данъчно-осигурителния процесулен кодекс и други свързани нормативни актове.
– Защита правата на Администратора по съдебен или извънсъдебен ред, в случай на неизпълнение на договори, търсене на отговорност за причинени вреди и др., възникнали при взаимоотношенията с контрагенти.
– Осигуряване на физическата сигурност срещу терористични посегателства над сградите/обектите, живота и здравето на работниците и служителите на „Агрополихим“ АД и всички посетители на дружеството, съгласно изискванията на чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма и чл.5 от Наредба №8121з-1225 от 27.09.2017г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от ЗПТ, чиито собственици следва да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма.
– Охрана на имуществото на Администратора чрез физическата му защита от противоправни посегателства, тяхното предотвратяване и пресичане и противодействие на противоправни посегателства спрямо физически лица на територията на дружеството.
– Опазване безопасността, здравето и живота на физическите лица на територията на „Агрополихим“АД, съгласно ЗБУТ, Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и всички други приложими наредби по ЗБУТ.
– Прилагане изискванията на действащото законодателство в случаите на приемане на командировани на територията на дружеството работници/служители в рамките на предоставянето на услуги. (Кодекс на труда, чл. 121a; Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (в случаите на граждани на трети държави, командировани от чуждестранен работодател в рамките на предоставянето на услуги на територията на Република България.); Правилник за прилагане на ЗТМТМ: чл. 31 – за командированите на регистрационен режим и чл. 25 – за командированите, за които е нужно разрешение от Агенцията по заетостта; Задължение за подаване на документи в Агенцията по заетостта, за да бъде направена регистрацията на заетостта: Декларация на приемащото дружество, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ (условията на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от тези за българските граждани); Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги).


Срок за обработване на личните Ви данни


– Личните данни във финансово-счетоводната документация се обработват и съхраняват за предвидения според приложимото данъчно и счетоводно законодателство период за съхранение на такива документи.
– Личните данни, използвани за комуникация между страните, разглеждане на оферти и сключване на договор/поръчка, се съхраняват за срок от 5 години след изтичане на договора/изпълнение на поръчката.
– След изтичане на договора, обработването на лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение се прекратява. Продължителността на съхранение на данните (документацията и кореспонденцията) се определя от окончателното уреждане на всички финансови задължения или каквито и да е претенции/възражения между страните. Предоставената на контрагентите търговска, техническа и финансово-счетоводна документация, се съхранява съгласно нормативно определените срокове. Срокът за обработване на личните данни може да бъде удължен, при необходимост от установяване, упражняване или защита на правни претенции, към които те са относими. В тези случаи посочените данни може да бъдат обработвани до окончателното приключване/ разрешаване на правните претенции по предвидения в закона ред.
– Личните данни за издаване на разшение за достъп във формуляр „Искане за достъп“ се съхраняват до 2 (две) години, считано от крайната дата, за която е издадено разрешението.
– За изпълнение на задължението по прилагане на превантивни мерки за безопасност на физическите лица, Администраторът обработва три имена и подпис на инструктираните лица, които се съхраняват за срок от 5 (пет) години, считано от датата на приключване на книгата за инструктаж по безопасност и здраве.
– Дружеството е длъжно да съхранява документите по член 14, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, в срок до една година след изтичането на срока на командироването, тъй като съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредбата, по искане на Главна инспекция по труда, при извършване на проверка, работодателят е длъжен да ги предостави.


Трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:


– Охранителна фирма за осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим на територията на дружеството.
– Дружества от групата на Агрополихим за целите на изпълнението на договора.
– Лица, които по възлагане на Администратора, поддържат софтуер, използван за обработване на личните данни.
– Лица, които по възлагане на Администратора, извършват консултантски услуги, в предмета на които се включва достъпване до данни на физически лица.
– Компетентните държавни органи, както и други лица, предвидени в нормативен акт, включително лица, осъществяващи правната защита на правата и интересите на Администратора.
– Куриерски фирми, ако ползването на такива е необходимо за изпълнение на договора.


Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни
При обработване на личните Ви данни имате право:


– Да получите информация относно обработването на личните Ви данни: цели на обработване, категориите лични данни и получателите, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставяни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществуването на автоматизирано вземане на решения, източник на личните данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679).
– Да изисквате коригиране или допълване на лични данни, които са неточни/неактуални (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679).
– Да изисквате изтриване на личните Ви данни без ненужно забавяне, когато е приложимо: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани; възразили сте срещу тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; при оттегляне на съгласие, на което се основава обработването; спазване на правно задължение; личните данни са били обработвани незаконосъобразно (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679).
– Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато личните данни са неточни, като в този случай ограничаването е за срок, в който Администраторът да провери точността на личните данни; когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им; когато Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679).
– Да изисквате уведомяването на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия (чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/679).
– Да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор, ако са налице предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679).
– Да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В този случай обработването се прекратява, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679).
– Да подадете жалба до надзорен орган по защита на данните, съгласно чл.77 от Регламент (ЕС) 2016/679, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушени. Надзорният орган в България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ,Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Всяка актуализация на настоящото уведомление се публикува на интернет страница на „Агрополихим“ АД  – https://agropolychim.bg.