Настоящото уведомление е изготвено на основание изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни (чл.13, чл. 14)

Администратори на личните данни

 „Агрополихим“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

„Афер България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 123512950 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

„Римакем“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 103847457 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

„Зърнен терминал Варна Запад“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 203609503  е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Можете да се свържете с нас на посочения адрес на управление или като попълните електронната форма за контакт на нашата интернет страница: https://agropolychim.bg/kontakti/obratna-vrazka/

Въпроси, свързани с обработване на личните Ви данни и упражняване на правата във връзка с обработването на личните Ви данни, може да отправяте на имейл адрес: dаtа.рrоtеctiоn@аgrороlychim.bg

Категории лични данни на физически лица, служители на бизнес партньори, по повод осъществяване на договорни и  преддоговорни отношения с дружествата от групата на Агрополихим

В зависимост от конкретните цели и основания, дружествата от групата на Агрополихим обработват следните категории лични данни, самостоятелно или в комбинация, на физически лица – служители, представители, контрагенти, лица за контакт, пълномощници, лица, които по силата на служебните си задължения извършват действия от името на контрагента, участват в създаването и в обмена на кореспонденция и документация по възлагане, приемане, отчитане, както и други действия от името на контрагента: две или три имена; позиция в съответната организация; служебен телефонен номер и имейл;

При посещение, освен горепосочените данни, се обработват: ЕГН; номер на ЛК/паспорт; рег. номер на МПС; видеозаписи на лицата, заснети при посещение на обекти на дружеството.

Цели за обработване на личните данни на служители на контрагенти

Информация за служебната идентичност на лицата се използва за осъществяване на комуникация между страните, свързана с иницииране, изпълнение и/или прекратяване на договор или в контекста на преддоговорни отношения; за кореспонденция между страните, касаеща вида и съдържанието на договорното отношение – разглеждане на оферти, преговори, съгласуване на условията по договора и др.; за извършване на оперативни дейности по изпълнение на договора: приемане на работата, отчитане, банкови преводи и др.

За предоставяне на достъп до административни, производствени и технологични помещения във връзка с изпълнение предмета на договора, се извършва проверка на лична карта с цел: установяване самоличността на физическите лица – служители на контрагент, във връзка с изпълняваната представителна власт и правомощия; получаване персонален пропуск, чрез който, при преминаване през разрешените точки за достъп (включително с пътно превозно средство), задължително се извършва регистрация в електронната система за контрол на достъпа. Служителите на контрагенти преминават начален инструктаж по правилата за осигуряване на ЗБУТ, което представлява задължително условие за издаване на персонален пропуск за достъп.

Основания за обработване на личните данни на служители на контрагенти:

 • Осигуряване на физическата сигурност срещу терористични посегателства над сградите/обектите, живота и здравето на работниците и служителите на „Агрополихим“ АД и всички посетители на дружеството, съгласно изискванията на чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма и чл.5 от Наредба №8121з-1225 от 27 септември 2017г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от ЗПТ, чиито собственици следва да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, част от които са елементите за физическа защита, включващи компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп.
 • опазване безопасността, здравето и живота на физическите лица на територията на „Агрополихим“АД, съгласно ЗЗБУТ.
 • Охрана на имуществото на Администратора чрез физическата му защита от противоправни посегателства, тяхното предотвратяване и пресичане и противодействие на противоправни посегателства спрямо физическите лица на територията на дружеството.
 • Защита правата на Администратора по съдебен или извънсъдебен ред, в случай на неизпълнение на договори, търсене на отговорност за причинени вреди и др., възникнали при взаимоотношенията с контрагенти.

Срок за обработване на личните данни на служители на контрагенти

След изтичане на договора, се прекратява обработването на лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение. Продължителността на съхранение на данните (документацията и кореспонденцията) се определя от окончателното уреждане на всички финансови задължения или каквито и да е претенции/възражения между страните. Предоставената търговска, техническа и финансово-счетоводна документация, се съхранява съгласно нормативно определените  срокове.

Срокът за обработване на личните данни може да бъде удължен, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции, към които данните са относими. В тези случаи посочените данни може да бъдат обработвани до окончателното приключване/ разрешаване на правните претенции по предвидения в закона ред.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните данниОбработващи и получатели на личните данни:

 • Охранителна фирма за осъществяване на физическа охрана, пропускателен режим на територията на дружеството.
 • Други дружества от групата на Агрополихим за целите на изпълнението на сключения договор.
 • Лица, които по възлагане на Администратора, извършват услуги, в предмета на които се включва достъпване до данни на физически лица.
 • Администратора.
 • Пощенски/куриерски оператори, ако ползването на такива е необходимо за изпълнение на договора;

Права по отношение на личните Ви данни:

 • Право на информация относно обработването на личните Ви данни: цели на обработване, категориите лични данни и получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставени, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществуването на автоматизирано вземане на решения, източник на личните данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право да изисквате коригиране или допълване на лични данни, които са неточни/неактуални (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право да изисквате изтриване на личните Ви данни без ненужно забавяне, когато е приложимо: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани; възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; при оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването; спазване на правно задължение; личните данни са били обработвани незаконосъобразно (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им; когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни. (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право да изисквате да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия (чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право на преносимост на данните, да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор, ако са налице предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В тези случаи обработването се прекратява, освен ако не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, съгласно чл.77 от Регламент (ЕС) 2016/679, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушени. Надзорният орган в България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ,Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Всяка актуализация на настоящото уведомление се публикува на интернет страница на „Агрополихим“ АД  – https://agropolychim.bg.