Политика по безопасност, здраве и околна среда

Успехът на нашата компания се определя от ангажимента ни постоянно да подобряваме качеството на продуктите и услугите, които предлагаме. Във всички аспекти на нашата дейност ние се ангажираме с отговорност и грижа за хората и околната среда:

За опазване здравето на нашите служители:

 • Стремим се да бъдем организация без професионални заболявания, тежки злополуки, наранявания и други инциденти, чрез организирано превантивно управление;
 • Контролираме рисковите фактори на работната среда и организираме мероприятия за мониторинг и защита;
 • Осигуряваме лични предпазни средства за всички служители в съответствие с нивото на риска при осъществяване на трудовата дейност;
 • Ангажираме се с периодично наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние на нашите служители във връзка с условията на труд.

За осигуряване на безопасна експлоатация:

 • Прилагаме най-добрите налични техники във всички етапи на производството и се стремим непрекъснато да подобряваме изискванията по безопасност на всички организационни нива;
 • Модернизираме производствените инсталации и техническата инфраструктура и осъществяваме автоматизирано управление на производствените процеси;
 • Осъществяваме постоянен контрол върху условията на труд и проявяваме нулева толерантност към неспазване на изискванията за безопасност и здраве при работа.

За осигуряване на безопасност при ремонт и поддръжка:

 • Стремим се към ангажиране на всички външни организации, участващи в процеса на ремонт и поддръжка, с политиката и правилата за безопасност, здраве и околна среда;
 • Не допускаме компромиси с качеството на извършваните дейности по ремонт и поддръжка;
 • Осъществяваме непрекъснат контрол за недопускане възникването на пожари и аварийни ситуации;
 • Създаваме строга организация на извършване на планови и аварийни ремонти без възпрепятстване и забавяне на производствените процеси и другите дейности на площадката.

За опазване на околната среда:

 • Стремим се към ефективно потребление на вода, енергия и природни ресурси и намаляване на загубите чрез модернизиране на производството и непрекъснат строг контрол;
 • Отговорни сме за намаляване нивото на емисиите чрез използване на ефективни пречиствателни съоръжения, които отговарят на съвременното ниво на развитие на науката и техниката;
 • Поемаме цели за поетапно намаляване на количеството образувани отпадъци от дейността чрез ангажираност на всички наши служители, партньори и клиенти;
 • Осъществяваме постоянен контрол върху дейностите на площадката с цел недопускане на замърсяване и спазване на изискванията за опазване на околната среда.

За ангажираност към добруването на нашите партньори, клиенти, акционери, съседни оператори и обществото:

 • Отговорни сме за собствената си дейност и ангажираме своите партньори и клиенти със спазването на фирмената политика и изпълнение на индивидуалните и колективни цели по безопасност, здраве и опазване на околната среда за целия жизнен цикъл на нашите продукти;
 • Отчитаме нежеланите събития (аварии, инциденти, трудови злополуки, несъответствия) като предизвикателство непрекъснато да правим подобрения, благоприятни за организацията и обществото като цяло;
 • Измерваме и оценяваме постигнатите резултати чрез адекватни индикатори и се стремим към непрекъснато усъвършенстване на поставените цели;
 • Отворени сме към диалог с обществеността и съседните оператори за постигане на устойчиво развитие на региона.

Всички служители на АГРОПОЛИХИМ АД, както и всички наши партньори, извършващи дейности на производствената площадка, носят отговорност да спазват принципите и изискванията за осигуряване на безопасност, здраве и опазване на околната среда. Съвместната лична ангажираност на всеки служител и на Ръководството ще допринесе за постигане на основната ни цел – да произвеждаме качествени продукти отговорно и с грижа за хората и околната среда.

Политика по безопасност, здраве и околна среда

Мерки за безопасност и начини на действие в случай на авария