REACH е регламент на ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, който влезе в сила на 1 юни 2007 година

Основните цели на REACH са да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от рискове, които могат да бъдат създавани от химикали, насърчаване на алтернативните методи за изпитване, свободно движение на веществата на вътрешния пазар и повишаване на конкурентността и иновациите.

REACH прави индустрията отговорна за оценката и управлението на рисковете, създавани от химикали и предоставяне на подходяща информация за безопосност на своите потребители. Успоредно с това, Европейският съюз може да предприеме допълнителни мерки за силно опасни вещества, когато е налице необходимост от допълване на действия на ниво ЕС. Агрополихим АД е добре подготвен за REACH и приветства целите на програмата за опазване на човешкото здраве и околната среда.

Cписък на продукти на Агрополихим АД с REACH регистрация
За контакти:инж. Мирослава Цветкова
Инженер химични процеси – SAP специалистАгрополихим АД
Индустриална зона, Девня 9160
тел: +359 519 97419
моб: +359 885 897 661
vasileva@agropolychim.bg
Продукт CAS номер EINECS номер Регистрационен номер eSDS
Амониев нитрат (AN) 6484-52-2 229-347-8 01-2119490981-27-0027 eSDS
Течен азотен тор (UAN)  15978-77-5  605-190-4 01-2119490981-27-0027 eSDS
Троен суперфосфат (TSP) 65996-95-4  266-030-3 01-2119493057-33-0001 eSDS
Диамониев фосфат (DAP) 7783-28-0  231-987-8 01-2119490974-22-0016 eSDS
Моноамониев фосфат (MAP) 7722-76-1  231-764-5 01-2119488166-29-0020 eSDS
14-14-14 реакционна смес eSDS
16-20-0 реакционна смес eSDS
16-16-8 реакционна смес  eSDS
20-20 реакционна смес eSDS
Амоняк, анхидрид 7664-41-7 231-635-3 01-2119488876-14-0037 eSDS
Амоняк, воден разтвор под 25% 1336-21-6 215-647-6 01-2119488876-14-0037 eSDS
Амоняк, воден разтвор над 25% 1336-21-6 215-647-6 01-2119488876-14-0037 eSDS
Азотна киселина 7697-37-2 231-714-2 01-2119487279-23-0031 eSDS
Азот 77-58-29-4 231-838-7 02-2119597273-30-0000 eSDS
Кислород 7782-44-7 231-956-9 02-2119510889-28-0000 eSDS
Карбамид (UREA) 57-13-6  200-315-5 01-2119463277-33-0014 eSDS
Фосфорна киселина 7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24-0013 eSDS
Силикофлуороводородна киселина, воден разтвор 10-22% 16961-83-4 241-034-8 01-2119488906-16-0000 eSDS
При поискване, могат да бъдат предоставени сценариите за окспозиция на Силикофлуороводородна
киселина СЕ3 до СЕ7 и за Амонячна вода.