Liquid product

Общи сведения

Фосфорна киселина 39–54%

При промишлена употреба се прилага като междинен продукт при синтез на химични продукти, при формулиране на смеси, включително опаковане и дистрибуция, при обработка повърхността на метали, като киселинен почистващ агент, като процесно помощно вещество в химическата промишленост (включително с лабораторно приложение).

Техническа характеристика

Параметър Единица Стандарт Норма Резултат
Външен вид н.а. Зеленикава течност
Съдържание на Р2О(концентрация) % БДС 10610/2–92 ~51,0 – 54,0
Съдържание на сярна киселина (като SO3) % EN 12175/2006 ~ 2,3
Съдържание на флуор (F) % EN 12175/2006 ≤ 1,8 ~ 1,3
Съдържание на желязо (Fe) % ICP метод ≤ 1,0 ~ 0,17
Съдържание на алуминий (Al) % ICP метод ≤ 1,0 ~ 0,072
Съдържание на магнезий (Mg) % ICP метод ≤ 1,0 ~ 0,26
Съдържание на калций (Са) % ICP метод ≤ 1,0 ~ 0,008
Съдържание на суспендирани частици % БДС 10610/2–92 ≤ 3,0 ~ 1,3