Liquid product

Общи сведения

Фосфорна киселина 39–54%

При промишлена употреба се прилага като междинен продукт при синтез на химични продукти, при формулиране на смеси, включително опаковане и дистрибуция, при обработка повърхността на метали, като киселинен почистващ агент, като процесно помощно вещество в химическата промишленост (включително с лабораторно приложение).

Техническа характеристика

Параметър Единица Стандарт Норма Резултат
Външен вид н.а. Зеленикава течност
Съдържание на Р2О(концентрация) % БДС 10610/2–92 ~ 51,0 – 54,0
Съдържание на сярна киселина (като SO3) % БДС 10610/5 ~ 2,3
Съдържание на флуор (F) % БДС 10610/6 ≤ 1,8 ~ 1,3
Съдържание на суспендирани вещества % БДС 10610/7 ≤ 3,0 ~ 1,3

Митнически тарифен номер

2809200090