Продуктите на Агрополихим АД отговарят изцяло на световните и националните стандарти за качество

Централната изпитвателна лаборатория към Агрополихим АД следи изцяло за качеството на суровините и на готовите продукти.

Акредитирана е от ИА “Българска служба за акредитация” да извършва изпитание на:

  • Азотни, фосфорни и калиеви торове – амониев нитрат, карбамид (технически), течен азотен тор UAN, калиеви торове, фосфорни гранулирани торове, сложни минерални торове NP и NPK
  • Киселини – разредена техническа азотна киселина, техническа сярна киселина и олеум, техническа фосфорна киселина
  • Сяра – техническа
  • Води
  • Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – азотни оксиди, амоняк, флуороводород, прах, въглероден оксид, серен диоксид, кислород
  • Характеристики на газов поток

Сертификат за акредитация на Централната изпитвателна лаборатория на Агрополихим АД от ИА “Българска служба за акредитация”

ЦИЛ извършва качествен контрол извън обхват на акредитация на:

  • Фосфоросъдържащи суровини – апатит, фосфорити
  • Амоняк – течен
  • Масла – турбинни масла, редукторни масла, трансформаторни хидравлични масла, масла с антиокислителна присадка
  • Химически очистени води