Продуктите на Агрополихим АД отговарят изцяло на световните и националните стандарти за качество

Централната изпитвателна лаборатория към Агрополихим АД следи изцяло за качеството на суровините и на готовите продукти.

Акредитирана е от ИА „Българска служба за акредитация“ да извършва изпитание на:

  • Азотни, фосфорни и калиеви торове – амониев нитрат, карбамид (технически), течен азотен тор UAN, калиеви торове, фосфорни гранулирани торове, сложни минерални торове NP и NPK
  • Киселини – разредена техническа азотна киселина, техническа сярна киселина и олеум, техническа фосфорна киселина
  • Сяра – техническа
  • Води
  • Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – азотни оксиди, амоняк, флуороводород, прах, въглероден оксид, серен диоксид, кислород
  • Характеристики на газов поток

Сертификат за акредитация на Централната изпитвателна лаборатория на Агрополихим АД от ИА „Българска служба за акредитация“

Заповед за акредитация на Централната изпитвателна лаборатория при Агрополихим АД от ИА „Българска служба за акредитация“

Заявка за изпитване

ЦИЛ извършва качествен контрол извън обхват на акредитация на:

  • Фосфоросъдържащи суровини – апатит, фосфорити
  • Амоняк – течен
  • Масла – турбинни масла, редукторни масла, трансформаторни хидравлични масла, масла с антиокислителна присадка
  • Химически очистени води