Продуктите на Агрополихим АД отговарят изцяло на световните и националните стандарти за качество

Централната изпитвателна лаборатория към Агрополихим АД следи изцяло за качеството на суровините и на готовите продукти.

Централната изпитвателна лаборатория към Агрополихим АД изпълнява собствен мониторинг в изпълнение на нормативни изисквания за опазване на околната среда и водите.

Акредитирана е от ИА Българска служба за акредитация да извършва изпитание на:

 • Азотни, фосфорни и калиеви торове – амониев нитрат, карбамид, тор течен азотен, калиеви торове, торове фосфорни гранулирани, неорганични сложни твърди и течни торове
 • Киселини – азотна киселина техническа, сярна киселина техническа, фосфорна киселина техническа
 • Води – за пиене, повърхностни, отпадъчни
 • Отпадъци – утайка, отпадък от реакцията на основата на калция
 • Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – азотни оксиди, амоняк, флуороводород, прах, въглероден оксид, серен диоксид, кислород
 • Параметри на газов поток

Акредитирана е от ИА Българска служба за акредитация да извършва вземане на проби/извадки от: води отпадъчни, отпадъци, утайки (в изпълнение на собствен мониторинг)

Сертификат за акредитация на Централната изпитвателна лаборатория на Агрополихим АД от ИА Българска служба за акредитация

Заповед за акредитация на Централната изпитвателна лаборатория при Агрополихим АД от ИА Българска служба за акредитация

Заявка за изпитване

ОП 7.8-2 ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ

ОП 7.9-1 УПРАВЛЕНИЕ НА ЖАЛБИ

СП 7.2-3 МЕТОДИ ПРИЛАГАНИ В ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯ ННА ГЪВКАВ ОБХВАТ

ЦИЛ извършва качествен контрол извън обхват на акредитация на:

 • Фосфоросъдържащи суровини – апатит, фосфорити
 • Амоняк – течен
 • Масла – турбинни масла, редукторни масла, трансформаторни хидравлични масла, масла с антиокислителна присадка
 • Химически очистени води
 • Сяра – техническа