„Агрополихим“ АД в полза на земеделските производители

„Агрополихим“ разполага със специализиран отдел „Агрохимия и почвознание“, който осъществява услуги в следните направления:

 • Консултации и изграждане на модел за прецизно торене, съобразен с нуждите на различните култури;
 • Разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделски култури и трайни насаждения;
 • Коректно отбиране на почвени проби, изготвяне на почвени анализи;
 • Разчитане на резултати от почвени анализи и изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики;
 • Полска инспекция на семепроизводни посеви и цялостна консултация по заготовката и производствения процес;
 • Разработване на адаптирани програми за балансирано торене с течни и сухи продукти.

„Агрополихим“ е партньор на иновативното земеделие, като осъществява ефективна комуникация и провежда директни консултации със земеделци от цялата страна. Част от дейността на дружеството е и участие в различни земеделски форуми – конференции, семинари, изложения и др.

Съобразени с основните цели на земеделските производители, продуктите  и услугите на компанията постигат максимална полезност при:

 • подобряване на почвеното плодородие;
 • повишаване качеството на продукцията;
 • увеличаване на добивите;
 • намаляване себестойността на получената продукция;
 • увеличаване на приходите.