„Агрополихим“ АД в полза на земеделските производители

„Агрополихим“ разполага със специализиран отдел „Агрохимия и почвознание“, който осъществява услуги в следните направления:

 • Консултации и изграждане на модел за прецизно торене, съобразен с необходимостта на всяка култура;
 • Разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделските култури и трайни насаждения;
 • Коректно отбиране на почвени проби, изготвяне на почвени анализи;
 • Разчитане на резултати от почвени анализи и изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики;
 • Полска инспекция на семепроизводни посеви и цялостна консултация по заготовката и производствения процес;
 • Разработват се адаптирани програми за балансирано торене с течни и сухи продукти.

Осъществявайки ефективна комуникация чрез директни консултации, участия в различни формати и реклама, „Агрополихим“ е в помощ на иновативните и прецизни земеделци от цялата страна.

Разбирайки основните цели на зърнопроизводителите, „Агрополихим“ постига максимална полезност при:

 • подобряване на почвеното плодородие;
 • повишаване качеството на продукцията;
 • увеличаване на добивите;
 • намаляване себестойността на получената продукция;
 • увеличаване на приходите.