Новини

Агрополихим АД с нов успех по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 01.03.2018 г. АГРОПОЛИХИМ АД подписа договор за безвъзмездна помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ N BG05M9OP001-1.021-0163-C01, по процедура „Обучения за заети лица“, финансирана с подкрепата на Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на стойност 129 745.00 лв и ще продължи 16 месеца, като субсидията по договора е 100%.

Проектът Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД ще предостави възможности за качествена и устойчива заетост на 241 служители на АГРОПОЛИХИМ АД, чрез повишаване на знанията и уменията им в съответствие с настъпващите промени в компанията. Те ще бъдат включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции, които ще гарантират тяхното задържане и най-вече повишаване на възможностите им за кариерно развитие. В обучения ще се включат предимно дългогодишни служители на компанията, които имат нужда от актуализиране на уменията си, за да могат да отговорят на актуалните потребности на работодателя.

В резултат от предоставените възможности за обучения за придобиване на необходими професионални квалификации и ключови компетентности служителите ще се адаптират по-бързо и ефективно към повишените изисквания за заеманите от тях позиции. От друга страна, участието в дейности за учене през целия живот ще допринесе за тяхното личностно и социално развитие и повишаване на мотивацията за успешна професионална реализация. Благодарение на по-квалифицираната работна ръка, АГРОПОЛИХИМ АД ще има възможност да реализира планираните си стратегически инвестиции и да се възползва от пълния потенциал на въведените нови производствени, информационни и комуникационни технологии. Проектът ще отговори на нарастващите потребности на компанията от служители с високи общи и специфични умения, с което ще се повиши конкурентоспособността на предприятието чрез по-ефективно използване на вложените ресурси и суровини.

Назад към Новини