Новини

Изплащане на дивиденти на акционерите на „Агрополихим“ АД

Във връзка с изпълнение на решение на Извънредното общо събрание на акционерите на „Агрополихим“ АД, проведено на 10 юли 2020 г. в гр. Девня, Дружеството разпределя дивидент в брутен размер на 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една акция. Общата стойност на разпределения дивидент е 60 млн. лв. Началният срок за изплащане е 27 юли 2020 г.

Изплащането ще се извършва безкасово или на каса във всички клонове на „УниКредит Булбанк“ АД в страната.

Банката няма да удържа от акционерите банкови такси от подлежащия на изплащане дивидент, при плащане на каса. Когато плащането на дивидента е по банков път, банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на дивидента. Независимо от начина на плащане, банката ще удържа от сумата на дивидента сумите за дължимия данък върху дивидент в размер на 5% в съответствие с чл. 38, ал. 1 и чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ за физическите лица и чл. 195, ал. 1 и чл. 200, ал. 1 от ЗКПО за юридическите лица. Искането за изплащане на дивидент може да бъде подавано всеки работен ден, в работното време на „УниКредит Булбанк” АД, както следва:

от акционер – физическо лице – лично или на негов пълномощник с пълномощно с нотариална заверка, с което пълномощникът изрично е упълномощен да получи дивидента на упълномощителя, срещу представяне на документ за самоличност.

от наследник на акционер – банката изисква от него освен документ за самоличност, акт за смърт, удостоверение за наследници, документ за платен данък наследство. В случай че наследниците са повече от един, техният общ  представител получава дивидента срещу представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, в което всички наследници го упълномощават да получи цялата сума от тяхно име;

от акционер – юридическо лице или едноличен търговец – лично на лицето/лицата представляващо/и дружеството, съгласно удостоверение за актуалните вписани обстоятелства по партидата, водена за дружеството в съответния регистър, както и с документ за самоличност на представляващия съгласно документа за актуално състояние. При упълномощаване е необходимо да се представи нотариално заверено изрично пълномощно от лицето, представляващо дружеството.

Изплащане на дивидент по банков път се извършва след представяне на съответните документи, изброени по-горе, и писмено искане, съдържащо указание за номер на сметка, по която да бъде преведена сумата.

Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия дивидент.

Правото на акционера върху дивидента, гласуван на настоящото Общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 27 юли 2020 г.                           

Назад към Новини