Новини

Стартиране на обучение по Дигитална компетентност

СЪОБЩЕНИЕ

за стартиране на обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“, по проект BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД”

 Като част от планираните дейности по проект № BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД”, на 06.08.2018г., започва по групи провеждането на обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ за 97 (деветдесет и седем) души от персонала на Агрополихим АД.

Обучителна организация ще бъде ЕТ „МОДУС ТРЕЙД – ГЕОРГИ ЗЕЛЕНКОВ“, кандидатствала по публична покана №001/09.05.2018 г. и съответно одобрена след заседание на комисията сформирана за оценка на проектни предложения.

Обученията ще протекат според изработения график, съгласуван и одобрен от Изпълнителния директор на Агрополихим АД.

Назад към Новини