Новини

Старт на обучение за професия „Монтьор на подемно-транспорта техника“

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

за стартиране на обучение за придобиване на професионална квалификация за професия „Монтьор на подемно-транспорта техника“ по проект BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД”                   

Като част от планираните дейности по проект № BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД” на 26.11.2018 г. започна провеждането на обучение за придобиване на професионална квалификация за професията „Монтьор на подемно-транспорта техника“(Код на професията 525060) ; специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване“(Код на специалността 5250602) и придобиване на правоспособност за упражняване на професията машинист-крановик на мостови и козлови кран; правоспособност „2-ра степен за кранове с товароподемност до 40 тона“ за 21 (двадесет и един) души от персонала на Агрополихим АД.

Обучителна организация ще бъде ЕT Виктория-Петранка Митрева, кандидатствала по публична покана №001/09.05.2018 г. и съответно одобрена след заседание на комисията сформирана за оценка на проектни предложения.

Обученията ще протекат според изработения график, съгласуван и одобрен от Изпълнителния директор на Агрополихим АД.

Назад към Новини