Новини

Старт на обучение за професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“

СЪОБЩЕНИЕ  

за стартиране на обучение за придобиване на професионална квалификация за професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“  по проект BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД”

                       

Като част от планираните дейности по проект № BG05M9OP001-1.021-0163-C01, „Придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции от служители в Агрополихим АД” на 15.01.2019 г. започва провеждането на обучение за придобиване на професионална квалификация за професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, Код 522040, специалност Топлотехника, Код 5220409 за 22 (двадесет и два) души от персонала на Агрополихим АД.

Обучителна организация ще бъде „ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ООД“, кандидатствала по публична покана № 003/27.06.2018г. и съответно одобрена след заседание на комисията сформирана за оценка на проектни предложения.

Обученията ще протекат според изработения график, съгласуван и одобрен от Изпълнителния директор на Агрополихим АД.

Назад към Новини