Новини

УСПЕШНИЯТ БИЗНЕС Е УСТОЙЧИВИЯТ БИЗНЕС

Агрополихим разширява екипа си с нова дирекция ЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Компанията, която тази година отбелязва 50 години от началото на производствената си дейност, е доказан лидер в декарбонизацията на торовата индустрия не само в ЕС, но и в световен мащаб. С половин-вековния си опит в производството на минерални торове, умело съчетан с новаторски подход при реализирането на устойчиви екологични проекти, компанията се позиционира като пионер по пътя към нисковъглеродна икономика и климатична неутралност. В резултат на целенасочената си инвестиционна политика и реализацията на превърнали се в емблематични за сектора „зелени“ проекти, компанията намали консумацията си на фосилни горива (природен газ) с над 98 % – от близо 300 млн. куб. м. през 2015 г. до по-малко от 5 млн. куб. м. през изминалата 2023 г. Съизмерим ефект е постигнат и по отношение на емисиите на парникови газове от производствената дейност – над 97 % намаляване на общите въглеродни емисии е отчетено за същия период, с което Агрополихим изпреварва с десетилетия сроковете за постигане на целите на ЕС за климатична неутралност (55 % намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и нулеви нетни емисии до 2050 г.).

Новото звено в Агрополихим ще отговаря за ключовите политики и програми, произтичащи от поетите ангажименти за устойчивост. При формирането му, компанията се придържа към утвърдения си подход за създаване на разнообразна, приобщаваща и насърчаваща развитието работна среда, твърдо вярвайки, че това е ключът към по-висока ефективност на екипите като цяло и по-голяма мотивация и ангажираност на отделните служители.

Новата дирекция ЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, освен стандартите и регулациите в опазването на околната среда, включва в ресора си и приоритетни теми в областите климат, биоразнообразие, устойчиво използване на ресурсите, декарбонизация и преход към зелена индустрия. В състава на дирекцията влизат, както дългогодишни служители на Агрополихим с доказан експертен опит при прилагането на екологични стандарти в дейността на компанията, така и нови позиции, ориентирани към разработването и комуникацията на политики и инициативи в областта на опазването на околната среда, социалната отговорност и корпоративното управление.

Начело на новата структура застава д-р инж. Мая Стефанова, която започва кариерата си като еколог в Агрополихим през 2007 г., а от 2010 г. ръководи отдел Екология. Професионалната ѝ квалификация включва бакалавърска и магистърска степен по специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Техники и технологии за опазване на околната среда (инженерен профил)“ в Технически университет – Варна. През 2016 г. защитава дисертационен труд в научно направление „Системи и устройства за опазване на околната среда“ с тема, посветена на климатичните промени и възможностите за тяхното ограничаване и пряко свързана с производството на азотна киселина – една от дейностите на Агрополихим, която е от съществено значение по отношение на въздействието върху климата. Има множество научни публикации в рецензирани академични издания.

„За нас в Агрополихим въпросите за устойчиво развитие и опазване на околната среда не са нито нови, нито произтичат от многобройните регулации, с които ЕС систематично обвързва бизнеса и в частност индустрията, във връзка с т.нар. „Зелена сделка“. Точно обратното: във всеки аспект от нашата дейност, през последните 25 години, независимо дали е свързан с обичайната производствена практика или значим инвестиционен проект, ангажиментите за устойчивост винаги са наш приоритет. Ние вярваме, че успешният бизнес е устойчивият бизнес и това е водещият принцип при дефиниране на стратегическите цели на компанията“, споделя Стефанова.

Агрополихим 5.0

Навлизането в качествено нов етап на развитие, компанията отбелязва с поставянето на още по-амбициозни цели, с изпълнението на които да зададе нови, по-високи стандарти за устойчива и отговорна индустрия. 

Затвърждавайки позицията си на лидер в управлението на околната среда, не само сред производителите на торове, а и в сектора на химическата индустрия като цяло, Агрополихим навлиза в етап 5.0 с още по-амбициозни, научно обосновани цели за ефективно потребление на ресурсите, управление на корпоративния въглероден отпечатък и опазване на биоразнообразието, с които да отговори на съвременните глобални предизвикателства. В новото, шесто подред, десетилетие от историята си, компанията, вярна на  своето корпоративно мото Make profit, share and have fun, цели да идентифицира и разширява бизнес възможностите, които позволяват устойчив растеж и създават споделена стойност, и чрез които, повишавайки конкурентоспособността и стимулирайки иновациите, да подобрява социалните и екологичните условия в региона, да укрепва развитието и да подпомага просперитета на местната общност.

Назад към Новини